Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING 

Bij onze activiteiten verwerken we in sommige gevallen persoonsgegevens. In deze privacyverklaring informeren we je over de belangrijkste onderwerpen die betrekking hebben op jouw privacy.

In deze privacyverklaring gebruiken we een aantal belangrijke woorden. Om de verklaring beter te kunnen begrijpen leggen we deze kort uit:

 • Persoonsgegevens: gegevens die direct of indirect iet over je zeggen. Bijvoorbeeld jouw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
 • Verwerken: alles wat er met de persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Hieronder hebben we de belangrijkste vragen met antwoorden op een rijtje gezet:

 1. Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
 2. Van wie verwerkt Hospice Koningshove persoonsgegevens?
 3. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
 4. Waarom verwerkt Hospice Koningshove persoonsgegevens?
 5. Welke persoonsgegevens verwerkt Hospice Koningshove van mij?
 6. Verwerkt Hospice Koningshove ook bijzondere persoonsgegevens?
 7. Hoe gaat Hospice Koningshove met mijn persoonsgegevens om?
 8. Welke regels gelden voor Hospice Koningshove bij de verwerking van persoonsgegevens?
 9. Welke rechten kan ik uitoefenen op mijn persoonsgegevens bij Hospice Koningshove?
 10. Gebruikt Hospice Koningshove  cookies op de website?
 11. Kan Hospice Koningshove  dit document wijzigen?

1 Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Mocht je een vraag of een klacht hebben over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, dan kun je een e-mail sturen naar info@koningshove.nl of het contactformulier invullen op de website. Je ontvangt uiterlijk binnen een maand een reactie.

Mochten we er samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in het geschil met ons. Hoe je een klacht kunt indien, is te lezen op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

2 Van wie verwerkt Hospice Koningshove persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens van leden, deelnemers aan evenementen, leveranciers en externe relaties.

3 Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
Hospice Koningshove is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hospice Koningshove is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  81130198 en Vrienden van Hospice Koningshove onder nummer 81129572. Onze contactgegevens zijn opgenomen op de website.

4 Waarom verwerkt Hospice Koningshove persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze contractuele afspraken met jou na te komen, bijvoorbeeld bij deelname aan één van onze evenementen (zoals informatiebijeenkomsten en bestelling van producten (bijvoorbeeld promotieartikelen);
 2. Om te voldoen aan wet- en regelgeving;
 3. Om antwoord te kunnen geven op jouw vragen en klachten;
 4. Om onze evenementen te evalueren door middel van een tevredenheidsonderzoek;
 5. Om je te attenderen op relevante evenementen.


5 Welke persoonsgegevens verwerkt Hospice Koningshove van mij?

5.1 Contactformulier op de website
Wanneer je het contactformulier invult op de website, verwerken we je naam en e-mailadres om je te kunnen voorzien van een reactie. We verwerken deze gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang.

5.2 Deelname aan een evenement
Wanneer je je inschrijft voor deelname aan een evenement, zoals een informatiebijeenkomst, verwerken we je gegevens om een bevestiging te kunnen sturen en de betaling af te handelen. De rechtsgrond voor deze verwerking is het uitvoeren van een overeenkomst. Voor en na de uitvoering van een evenement, kunnen we informatie sturen over het evenement.

5.3 Mailings
Wanneer je in het verleden hebt deelgenomen aan een evenement, mogen we je op grond van de wet zonder verdere toestemming benaderen voor deelname aan een volgend evenement. Je kunt je in ieder mailing afmelden voor het ontvangen van mailings.

5.4 Social media
Als je ervoor kiest om informatie met betrekking tot onze activiteiten te delen via social media, zoals YouTube, Facebook, Pinterest, Instagram, of Twitter, zullen je gegevens, zoals je naam mogelijk zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke pagina’s. Op het gebruik van social media zijn de voorwaarden, privacy- en cookieverklaring en andere verklaringen van de betreffende social media van toepassing. Wij raden je aan om die zorgvuldig te lezen. Onze privacyvoorwaarden zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke social media.

Soms kunnen we je social media-activiteiten aan die van ons linken. Als je bijvoorbeeld via je sociale media-accounts openbaar een foto deelt van één van onze evenementen met een hashtag die verwijst naar onze club, kunnen wij die foto doorplaatsen op onze accounts. Mochten wij je foto doorplaatsen, dan zullen we je accountnaam vermelden. De foto is immers niet van ons. Als je wilt dat wij je foto verwijderen, kun je ons een privé-bericht sturen via onze accounts. Wij zullen daarop zo snel mogelijk reageren.

5.5 Evenementevaluatie
Na deelname aan één van onze evenementen, kunnen wij je een evaluatieformulier sturen. Het invullen van de evaluatie gebeurt op basis van vrijwilligheid. Wij hebben hiervoor een gerechtvaardigd belang.

6 Verwerkt Hospice Koningshove  ook bijzondere persoonsgegevens?
Nee, wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

7 Hoe gaat Hospice Koningshove  met mijn persoonsgegevens om?
Wij respecteren en beschermen je persoonsgegevens. Wij hebben bij de beveiliging van persoonsgegevens rekening gehouden met de verwerkingsrisico’s van je gegevens, vooral als gevolg van verlies of onrechtmatig gebruik van je gegevens. We hebben onder meer de volgende maatregelen getroffen:

 1. We gaan vertrouwelijk met je gegevens om;
 2. We gebruiken de gegevens alleen voor de activiteiten die we uitvoeren;
 3. We verwerken niet meer gegevens dan nodig;
 4. We bewaren je gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de verwerking van je gegevens;
 5. We gebruiken niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk;
 6. Communicatie via de website vindt versleuteld plaats;

Om hier invulling aan te geven, hebben we het volgende geregeld:

 • Persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die de gegevens nodig hebben voor de activiteit die ze uitvoeren. Anderen kunnen jouw persoonsgegevens niet verwerken.
 • We delen persoonsgegevens met derden die door ons zijn ingeschakeld. Denk aan de hostingpartij van de website, betaalpartners en communicatiepartners. Deze derden kunnen alleen onze opdracht krijgen als zij aantoonbaar voldoen aan onze privacyvoorwaarden en geheimhouding garanderen.
 • Wanneer jouw gegevens niet langer bewaard mogen worden, vernietigen wij deze. Hoe lang bepaalde persoonsgegevens worden bewaard, is afhankelijk van het soort persoonsgegeven en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Dit zijn de bewaartermijnen:
 • Factuur-, betaal- en bestelgegevens in onze administratie verwijderen we na 7 jaar. Dit is verplicht door de Belastingdienst.
 • Ingezonden contactformulieren via de website en e-mails bewaren we maximaal 3 jaar.
 • Evaluatieformulieren van evenementen bewaren wij maximaal 3 jaar.
 • Jouw persoonsgegevens worden zoveel mogelijk opgeslagen binnen de Europese Unie, maar in ieder geval in een land dat een soortgelijk wettelijk beveiligingsniveau kan garanderen.


8 Welke regels gelden voor Hospice Koningshove  bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens zijn wij gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

9 Welke rechten kan ik uitoefenen op mijn persoonsgegevens bij Hospice Koningshove?
Hierna wordt uitgelegd wat je rechten zijn met betrekking tot de verwerking van je gegevens door ons. We zijn verplicht om bij de uitvoering van je rechten je identiteit vast te stellen. Dit doen we op basis van de gegevens die we van je hebben.

Recht op inzage:
Je hebt recht op inzage in je gegevens. Je hebt onder meer het recht om van ons uitsluitsel te verkrijgen of wij gegevens van jou verwerken, en zo ja, welke gegevens, wat de doeleinden zijn van de verwerking, aan welke partijen je gegevens worden verstrekt, hoe lang je gegevens worden verwerkt en de beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens (als de gegevens niet van jezelf afkomstig zijn). Je hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het recht op inzage heeft alleen betrekking op inzage in je eigen gegevens.

Recht op rectificatie:
Je kunt ons vragen je gegevens direct te laten rectificeren indien deze gegevens niet correct zijn.

Recht op verwijdering:
Op verzoek zijn we verplicht je gegevens zonder onredelijke vertraging te verwijderen. Dit geldt niet wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bewaren van factuur-, betaal- en bestelgegevens.

Gebruik van je contactgegevens:
Je kunt gemakkelijk en kosteloos bezwaar maken tegen het gebruik van je elektronische contactgegevens. Zo kun je onderaan al onze e-mails klikken op ‘afmelden.’ Daarna zullen wij je e-mailadres niet meer gebruiken voor onze mailings.

10 Gebruikt Hospice Koningshove  cookies op de website?
Nee, wij gebruiken geen cookies op de website.

11 Kan Hospice Koningshove  dit document wijzigen?
Ja, wij kunnen deze privacyverklaring wij van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of als de wetgeving wijzigt, dan passen wij de privacyverklaring daarop aan. De meest actuele versie van onze privacyverklaring kun je terugvinden op onze website.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 maart  2021.