Beleidsplan

UITGANGSPUNTEN

 1. Een hospice biedt hulp aan ernstig zieke en lijdende mensen in de laatste levensfase, wanneer genezing niet meer mogelijk is en sterven en dood onafwendbaar zijn. Uitgangspunt is om mensen in de terminale fase van hun leven zo lang mogelijk thuis te ondersteunen. Hierbij wordt ernaar gestreefd om de omgeving van de zieke optimaal bij de zorg te betrekken. Toch is het om uiteenlopende redenen niet altijd mogelijk in deze laatste levensfase thuis te blijven. Dan bestaat de mogelijkheid om de zorg -met behulp van familie, vrijwilligers en beroepsmatige hulpverleners- voort te zetten in een hospice. Dit huis is ingericht voor de opvang van stervenden, waarbij de eigen vrijwilligers vormen de basis binnen het zorgverleningsproces. Zij zijn ondersteunend aan de beroepsmatige zorgaanbieders die verantwoordelijk zijn voor de verpleegkundige verzorging binnen de individuele particuliere situatie. De (eigen) huisarts blijft de eindverantwoordelijke medicus. 
 2. Het hospice is inhoudelijk en financieel verankerd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Zij is onderdeel van het sociale netwerk, zowel met het bestuur van de gemeente, de beroepsmatige hulpverlening, maatschappelijke organisaties en burgers.

HET HOSPICE

Doel 

Het verlenen van hulp in een hospice door middel van ondersteuning en palliatieve zorg aan mensen in de laatste fase van hun leven en hun verwanten binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp  en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

Doelgroep 

Mensen in de laatste fase van hun leven (terminale fase) met een levensverwachting van 3 maanden en hun naasten. 

Kenmerken van zorg binnen het hospice

 1. wordt verleend aan gasten van het hospice, die in hun laatste levensfase zijn; het leven wordt zo draaglijk en menswaardig mogelijk gemaakt voor de gasten en hun naasten;
 2. is kortdurend van aard;
 3. richt zich op de gehele mens en diens naaste omgeving;
 4. is gericht op kwaliteit van leven in de laatste levensfase in de breedste betekenis (lichamelijk, emotioneel, spiritueel en sociaal);
 5. de vrijwilligers zijn de spil waarop het hospice draait waarbij alle noodzakelijke (para-) medische, verpleegkundige, psychosociale en pastorale zorg wordt geboden door beroepskrachten zoals dat ook thuis zou gebeuren;
 6. vindt plaats in een daartoe geschikte materiële omgeving die veiligheid en geborgenheid biedt, die een ‘thuis’ vormt voor de gast;
 7. de specifieke wensen van de gast en diens naasten staan daarbij centraal.

Gebouw 

In het gebouw moet het hospice worden gehuisvest, zal opleiding en coaching van vrijwilligers plaatsvinden en de zorg zal van daaruit worden georganiseerd en gecoördineerd.

De huiselijke leefsituatie wordt zo goed mogelijk nagestreefd. Een hospice is een aanvulling op de bestaande vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg. 

AANLEIDING

Als mensen in Pijnacker-Nootdorp, om welke reden dan ook, tijdens een ziekbed geen verzorging thuis meer kunnen krijgen, is er geen andere mogelijkheid dan het dorp te verlaten. Zij zijn dan aangewezen op een verpleeg- of ziekenhuis, of naar een hospice buiten de gemeente. Contact met de naasten wordt daardoor bemoeilijkt, de medische zorg en begeleiding kan niet meer door de eigen huisarts verleend worden: voor alle partijen een onaantrekkelijk vooruitzicht. Uit een schriftelijk onderzoek onder de huisartsen in Pijnacker-Nootdorp blijkt dan ook grote steun voor het idee een hospice binnen de eigen gemeente op te richten. Een tweetal Delftse artsen heeft het initiatief genomen om te onderzoeken of er binnen de gemeentegrenzen van Pijnacker-Nootdorp mogelijkheden zijn om te komen tot de oprichting van een zelfstandig hospice. De Lionsclub Nootdorp-Pijnacker is gevraagd hierbij de nodige ondersteuning te verlenen.

VISIE

 • Het hospice is een aanvulling op de vrijwillige terminale thuiszorg als zorg in de laatste levensfase niet langer in de eigen leefomgeving geboden kan worden.
 • Een hospice staat open voor mensen ongeacht hun levensbeschouwing. De levensovertuiging van de patiënten wordt gerespecteerd en er wordt zoveel mogelijk tegemoet gekomen aan de wensen en verlangens van de patiënt.
 • Een hospice moet kleinschalig van karakter zijn. Voor de op te zetten hospice in Pijnacker-Nootdorp wordt gedacht aan een huis met 4 bedden.
 • Het moet de sfeer/cultuur van ‘thuis’ benaderen en zorg van hoge kwaliteit garanderen. Dit houdt in dat gangbare woningaanpassingen toegepast worden en dat er een vrijwilligersorganisatie dient te zijn waarin opleiding, begeleiding en betrokkenheid centraal staan.

De ondersteuning vanuit de hospice dient een echte vrijwilligersorganisatie te zijn.